Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni ALMATieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni ALMA upravujú zásady spracúvania a ochrany osobných údajov zo strany držiteľa povolenia na prevádzkovanie verejnej lekárne a zároveň prevádzkovateľa webového sídla www.lekarenalma.sk, na ktorom sa realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu prostredníctvom webového sídla www.lekarenalma.sk (ďalej len „Internetový výdaj“ alebo „E-shop“) vo verejnej lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň ALMA, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom Internetového výdaja – spoločnosťou dewtech s.r.o., Iľjušinova 12, 85101 Bratislava, IČO: 44583419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56323/B.

Tieto Zásady sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-shopu ako dotknutým osobám.

Použité pojmy

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané

Dewtech – spoločnosť Dewtech s.r.o., Iľjušinova 12, 85101 Bratislava, IČO: 44583419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56323/B, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom Webového sídla.

GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

E-shop – Internetový výdaj, uskutočňovaný spoločnosťou Dewtech prostredníctvom Webového sídla

Internetový výdaj – výdaj voľnopredajných liekov a zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu spoločnosťou Dewtech prostredníctvom Webového sídla

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (Dotknutej osoby)

Webové sídlo – webové sídlo www.lekarenalma.sk, na ktorom je spoločnosťou Dewtech prevádzkovaný E-shop, v ktorom si môžete zakúpiť voľnopredajné lieky a zdravotnícke pomôcky,  a doplnkový sortiment lekárne ALMA.

___________________________________________________________________________

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE V SÚVISLOSTI S INTERNETOVÝM VÝDAJOM?

Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia.

Prevádzkovateľom je spoločnosť Dewtech s.r.o., ktorá vo svojom mene prevádzkuje  Internetový výdaj a spracúva Vaše osobné údaje ako zákazníkov E-shopu. Dewtech teda určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov zákazníkov E-shopu a primárne zodpovedá za spracúvanie ich osobných údajov.

Naša lekáreň Dewtech dbá pri svojej činnosti o to, aby Vaše osobné údaje, ktoré nám pri Výdaji ako pacienti zverujete, boli chránené v najvyššej možnej miere, a aby boli spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu. Počas tejto doby si kladieme za prioritu, aby ste vy, naši pacienti, mali vždy prehľad o tom, prečo a na ako dlho Vaše osobné údaje spracúvame. Preto, v prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracúvania vašich osobných údajov sa môžete na Lekáreň ako prevádzkovateľa kedykoľvek obrátiť:

 1. na infolinke: 0950 400 435 
 2. na e-mailovej adrese: info@lekarenalma.sk 
 3. poštou na poštovej adrese: Dewtech s.r.o., Iľjušinova 12, 85101 Bratislava
 4. Zodpovednú osobu pre oblasť osobných údajov ustanovenú lekárňou ALMA ako prevádzkovateľom možno kontaktovať na e-mailovej adrese: www.lekarenalma.sk.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete uplatniť spôsobom uvedeným nižšie.

Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru

Dewtech pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi, pre riadne zabezpečenie prevádzky E-shopu, ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením našich služieb a skladby sortimentu podľa potrieb našich zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho mene podieľajú na plnení týchto cieľov Dewtech. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje Dewtech. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy s Dewtech, v jeho mene a na základe jeho pokynov.

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov.

Sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti Dewtech, ktorí realizujú najmä prevádzku Webového sídla, zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar, pomáhajú nám vybavovať Vaše reklamácie a sťažnosti, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúci k marketingovej propagácii E-shopu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti Dewtech poskytovaných na Webovom sídle.

Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. Dewtech bude informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť Dewtech jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb. Aktuálny zoznam sprostredkovateľov tvorí prílohu tohto dokumentu a taktiež je možné si aktuálny zoznam vyžiadať kontaktovaním nás prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru)

Dewtech ako prevádzkovateľ vždy dbá o to, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté do tretích krajín v absolútne nevyhnutnej miere, a aby subjekty (sprostredkovatelia), ktorým sú tieto údaje poskytované, zabezpečovali čo najvyššie štandardy bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

Dewtech prenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny mimo EÚ. V takom prípade Dewtech odovzdá Vaše osobné údaje doručovateľovi zabezpečujúcemu doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér).

ZA AKÝM ÚČELOM SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Naša lekáreň Dewtech spracúva Vaše osobné údaje pre nasledovné účely:

 1. Neregistrovaní zákazníci – v našom E-shope umožňujeme nakúpiť aj zákazníkom, ktoré nie sú registrovaní v E-shope (nemajú zriadené svoje elektronické konto)

Osobné údaje neregistrovaných zákazníkov, ktoré uvedú vo svojej objednávke, spracúvame za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Právnym základom je plnenie zmluvy. Uvedenie osobných údajov označených v objednávke ako *povinné sú nevyhnutné pre spracovanie objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy.

 1. Registrovaní zákazníci – osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame za účelom registrácie a vedenia ich elektronického konta v E-shope a následne za účelom plnenia kúpnej zmluvy.

Registráciou v našom E-shope zákazník získava rôzne výhody v podobe vytvorenia svojho elektronického konta, ktoré obsahuje históriu jeho nákupov. Registráciou vzniká medzi registrovaným zákazníkom a Dewtech zmluvný vzťah, rovnako ako aj pri samotnom nákupe.

Zákazníci majú možnosť sa zaregistrovať (vytvoriť si elektronické konto) aj prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov uložených na sociálnej sieti Facebook alebo Google. Po kliknutí na príslušnú možnosť zaregistrovať sa prostredníctvom týchto sociálnych sietí sa príslušné osobné údaje z databázy týchto sociálnych sietí predvyplnia v online registračnom formulári a zákazník má možnosť ich pred odoslaním upraviť / doplniť.

Osobné údaje potrebné pre vytvorenie elektronického konta v E-shope a osobné údaje potrebné pre úspešný nákup v E-shope nám z Vašej strany musia byť sprístupnené, v opačnom prípade voči Vám nevieme plniť naše zmluvné povinnosti (zmluvný vzťah medzi našimi zákazníkmi a Dewtech nevznikne).

 1. Údaje, ktoré získavame zaznamenávaním nákupného správania registrovaných zákazníkov v našom E-shope a údaje získavané analýzou týchto údajov

Tieto údaje o nákupnom správaní obsahujú súhrnné údaje o zakúpených produktoch registrovaných zákazníkov v našom E-shope, čase jednotlivých nákupoch, kúpnej cene a pod. Nakoľko nevieme rozlíšiť, ktoré údaje možno priradiť nákupom zákazníka pre seba, a ktoré boli uskutočnené v prospech inej osoby, tieto údaje nepovažujeme za osobné údaje konkrétneho registrovaného zákazníka E-shopu. Napriek tomu, pre účely právnej istoty ich spracúvame v rovnakom režime a poskytujeme im rovnakú ochranu, ako keby išlo o osobné údaje priamo registrovaného zákazníka.  

Osobné údaje, ktoré nám registrovaní zákazníci poskytli, ako aj údaje získané z jednotlivých nákupov v E-shope, spracúvame aj na marketingové účely zahŕňajúce analýzy nákupného správania zaznamenaného v elektronickom konte registrovaného zákazníka. Analýzy údajov o návštevnosti Webového sídla, údajov zákazníkov a ich nákupného správania zaznamenaného v elektronickom účte na Webovom sídle sa vykonávajú:

 1. pre interné obchodné potreby Dewtech (napr. pre účely získania informácii o úspešnosti predaja produktov v ponuke nášho E-shopu a následného vylepšenia ponuky nášho sortimentu, o návštevnosti nášho Webového sídla za účelom prispôsobenia jeho funkcionalít a obsahu pre väčší komfort našich zákazníkov, a pod.), a
 2. pre potreby zákazníkov Dewtech za účelom poskytovania čo najadresnejších a najvýhodnejších ponúk našich tovarov šitých na mieru podľa ich potrieb, ktoré by inak nezískali, a to na základe údajov v ich elektronickom účte a súhlasu dotknutej osoby s ich poskytovaním.

4.     Na základe nášho oprávneného záujmu

Po splnení zmluvy archivujeme Vaše osobné údaje v obmedzenom rozsahu na základe nášho oprávneného záujmu (pre účely riešenia prípadných nárokov zo skončenej zmluvy a pre plnenie našich preukazných povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov), ako aj na základe zákona pre daňové a účtovné účely.  

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame?

Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne:

Dotknutá osoba

Právny základ spracúvania

Doba spracúvania

Neregistrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, a pod.); po skončení zmluvy: (i) náš oprávnený záujem na archivácii pre účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s GDPR a taktiež (ii) zákon pri plnení povinností pre účtovné /daňové účely.

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely.

Registrovaní zákazníci

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj tovaru, jeho doručenie, reklamačný proces, využívanie služby overenia dostupnosti liekov, a pod.); po skončení zmluvy: (i) náš oprávnený záujem na archivácii pre účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s GDPR a taktiež (ii) zákon pri plnení povinností pre účtovné /daňové účely.

Po celú dobu trvania registrácie v E-shope a následne osobné údaje z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účely uplatnenia nárokov v rámci záručnej doby, účtovné a daňové účely.

Registrovaní zákazníci

Marketingové analýzy nákupného správania a využívania služby overenia dostupnosti produktov v lekárni  – oprávnený záujem na vylepšovaní sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní úspešnosti predaja výrobkoch a vylepšovaní funkcionalít Webového sídla na základe zbierania a analýzy osobných údajov a nákupného správania.

Po dobu trvania registrácie registrovaného zákazníka v E-shope a následne 3 roky po zrušení registrácie; ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 rokov od poslednej aktivity v elektronickom konte: (i) od posledného prihlásenia do konta v E-shope, (ii) poslednej zaznamenanej aktivity v E-shope v prípade permanentného prihlásenia v E-shope.

Zákazníci, ktorí si vyžiadajú zaslanie tovaru do zahraničia

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy a následne osobné údaje archivujeme po dobu stanovenú zákonom pre účtovné a daňové účely.

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme.

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať).

Dotknutá osoba má právo:

 1. právo odvolať poskytnutý súhlas

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti Dewtech má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie. 

 1. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom

Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od Dewtech ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15).

 1. právo na opravu

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Dewtech ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. právo na obmedzenie spracúvania

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Dewtech ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu Dewtech ako prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

 1. právo na prenosnosť osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Dewtech ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Dewtech ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. právo na výmaz

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u Dewtech ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodova) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak Dewtech bude v budúcnosti spracúvať osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Dewtech bezplatne. Ak sú Vaše žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti.

 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Ak Dewtech ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a Dewtech nesmie ďalej Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ Dewtech bude v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a Dewtech už nesmie za týmto účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať.

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov.

Na Vašu žiadosť odpovieme poskytnutím informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 1. právo podať sťažnosť na Úrad

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce (ďalej len „dozorný orgán“).

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy. 

 1. právo nechať sa zastúpiť

Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Dewtech alebo niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu.

Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR?

 1. na infolinke: 0950 400 435 
 2. na e-mailovú adresu info@lekarenalma.sk 
 3. poštou na poštovej adrese: Dewtech s.r.o., Iľjušinova 12, 85101 Bratislava, IČO: 44583419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56323/B

Záverečné ustanovenia

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2020 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do zmluvného vzťahu s Dewtech pred dňom 1.12.2020. Tieto Zásady sú nepretržite prístupné na Webovom sídle www.lekarenalma.sk.

Príloha č. 1

Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú predovšetkým nasledovné subjekty:

Účel spracúvania

Tretie strany

Stručná charakteristika

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovak Parcel Service s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

IN TIME s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

GO4, s.r.o.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Doručovanie tovaru zákazníkom

Slovenská pošta, a.s.

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo poštou; ak si vyberie doručenie poštou, Slovenská pošta, a.s. spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene

Príloha č. 1 k Zásadám ochrany osobných údajov pre e-shop bola aktualizovaná ku dňu 1.12.2020.