VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ LEKÁRNE ALMA

ČLÁNOK I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť dewtech s.r.o., Iľjušinova 12, 85101 Bratislava, IČO: 44583419, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 56323/B je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni ALMA – prevádzka nachádzajúca sa na adrese Ružová dolina 19, 82108 Bratislava a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň ALMA na doméne www.lekarenalma.sk.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne ALMA (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.

Orgánom dozoru je:

 • pre doplnkový tovar internetovej lekárne: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru
 • pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
 • pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv,
  Biovetská 34 P.O. Box 52c, 949 01 Nitra
 • pre kozmetiku a výživové doplnky: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Ružinovská 8, 82101 Bratislava
 • pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
 • pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát – SMI, Geologická 1, 821 06 Bratislava

ČLÁNOK II DEFINÍCIE A SKRATKY

• Zákon o liekoch – zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja;
• Vyhláška o internetovom výdaji liekov – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;
• Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
• Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
• Internetová lekáreň – internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou dewtech s.r.o., Iľjušinova 12,85101 Bratislava, IČO: 44583419 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 56323/B na doméne www.lekarenalma.sk v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;
• Kamenná lekáreň – je prevádzka verejnej lekárne ALMA nachádzajúca sa na
adrese Ružová dolina 19, 82108 Bratislava;
• Predávajúci alebo prevádzkovateľ – spoločnosť dewtech s.r.o., Iľjušinova 12,85101 Bratislava, IČO: 44583419 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 56323/B;
• Odberné miesto –prevádzkareň: Lekáreň ALMA, Ružová dolina 19, 82108 Bratislava

V odbernom mieste je možný osobný odber vopred objednaného tovaru a je možná priama platba (hotovostná alebo bezhotovostná)
Reklamácia tovaru je možná osobnou formou iba v kamennej lekárni, resp. využitím postupu podľa Reklamačného poriadku.

• Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
• Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment;
• Kúpna cena – cena uvedená na stránke www.lekarenalma.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a
predávajúcim niečo iné;
• Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (=zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
• Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;
• Bankový účet – je bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., ktorý patrí predávajúcemu;
• Lieky – humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
• Zdravotnícke pomôcky – zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny;
• Doplnkový sortiment – kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
• VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.
ČLÁNOK III OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke www.lekarenalma.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podľa § 22 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.
 3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Kupujúci zodpovedá za údaje, ktoré uvedie v odoslanej objednávke. Predtým, ako kupujúci odošle objednávku, bude mu v rámci zhrnutia (rekapitulácie) objednávky umožnené skontrolovať a v prípade potreby zmeniť zadané alebo opraviť chybné údaje vrátením sa späť na predchádzajúcu stránku. Údaje, ktoré budú uvedené v odoslanej objednávke bude predávajúci považovať za správne a úplné, za čo zodpovedá objednávateľ.
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
 5. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo objednávky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
 6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady, v prípade, že sa aplikujú. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy budú použité komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití týchto komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie a pod.) znáša kupujúci.
 7. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetovej lekárne.
 8. Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke internetovej lekárne.

ČLÁNOK IV KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. Kupujúcemu, ktorý si opakovane neprevezme zásielku pri osobnom vyzdvihnutí v kamennej lekárni, s platbou pri prevzatí, môže byť webovým portálom internetového obchodu umožnený výlučne spôsob platby vopred.
 2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke www.lekarenalma.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň, nie pre Kamennú lekáreň.
 3. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
 4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú uhradením v hotovosti priamou platbou, platobnou kartou.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru podľa týchto VOP.
 6. Bez toho, aby tým bolo dotknuté ustanovenie poslednej vety čl. IV bod 1 týchto VOP, kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) hotovostne – priamou platbou, v lekárni ALMA, Ružová dolina 19,82108 Bratislava
  b) platobnou kartou odbernom mieste, v lekárni ALMA, Ružová dolina 19,82108 Bratislava
 7. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
 8. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 9. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavený pokladničný doklad ERP.
 10. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.

ČLÁNOK V DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, bude pripravený na osobné vyzdvihnutie v Kamennej lekárni. Predávajúci kupujúcemu pošle potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie v Kamennej lekárni. Odberná lehota tovaru pre osobné vyzdvihnutie je 7 /sedem/ kalendárnych dní odo dňa doručenia informácie kupujúcemu o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie (ďalej len „odberná lehota“).
 2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.
  2.1 Ak má predávajúci tovar na sklade, predávajúci zabezpečí jeho výdaj na odbernom mieste kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.
  2.2 Ak predávajúci nemá tovar na sklade, predávajúci objednávku vybaví v lehote do 7 pracovných dní (víkend sa nepočíta).
 3. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).
  Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
 4. Kupujúci je povinný tovar prevziať alebo zabezpečiť jeho prevzatie, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite pri osobnom odbere oznámiť zamestnancovi Kamennej lekárne, kde si tovar vyzdvihuje; ak tovar preberá iná osoba ako kupujúci, má sa za to, že táto osoba je na tieto úkony kupujúcim splnomocnená a oprávnená.
 5. V každej objednávke je pripojený doklad z ERP a slúži zároveň ako dodací list.
 6. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v Kamennej lekárni.
 7. Pri osobnom odbere tovaru v Kamennej lekárni je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od osoby preberajúcej tovar vyžiadať aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť.
 8. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba prostredníctvom svojej Kamennej Lekárne ALMA. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy.
 9. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 950400435 alebo e-mailom u predávajúceho na info@lekarenalma.sk.

ČLÁNOK VI OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) je spoločnosť dewtech s.r.o., Iľjušinova 12, 85101 Bratislava, IČO: 44583419 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vl. č. 56323/B.
  V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať:
  Poštou na adrese: Lekáreň ALMA, Ružová dolina 19, 82108 Bratislava
  E-mailom: info@lekarenalma.sk; zodpovedná osoba: Ivana Priechodská
 2. Osobné údaje kupujúceho predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a emailový kontakt, bankové spojenie, hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare (vrátane napr. názvu lieku, zdravotníckej pomôcky, liekovej formy, množstva liečiva v jednej dávke lieku, množstvo objednaného tovaru, veľkosť balenia), spracúva prevádzkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je kupujúci zmluvnou stranou. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je teda ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ale tiež § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, definujúci osobné údaje, ktoré je objednávateľ (teda kupujúci) povinný v prípade internetovej objednávky uviesť. Bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné kúpnu zmluvu realizovať. Účtovné doklady evidujeme a uchovávame pre účely plnenia našich povinností podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov.
 3. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej lekárne, odstúpenia od zmluvy a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Vaše osobné údaje využívame v procese vybavovania Vašej objednávky aj na komunikáciu s Vami (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky, o stave jej vybavovania, odoslaní tovaru, prevzatie/neprevzatie/vrátenie tovaru, žiadosť o doplňujúce informácie a pod).
 4. Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby, čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.
 5. Nakoľko registrácia nie je povinná a nie je nevyhnutná ani na zadanie objednávky, právnym základom spracovávania osobných údajov je v tomto prípade súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas vyjadrí kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka v registračnom formulári.
 6. Na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) prevádzkovateľ spracováva údaje o tom, či si zásielky pri osobnom vyzdvihnutí v kamennej lekárni s platbou pri prevzatí kupujúci riadne preberá. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je v tomto prípade záujem na efektívnom dodávaní tovaru, znižovaní nákladov na balenie, ako aj ochrana životného prostredia . Kupujúcemu, ktorý si opakovane neprevezme zásielku , môže byť webovým portálom internetového obchodu ponúknutý iba spôsob platby vopred. Samozrejme, kupujúci má podľa čl. 21 GDPR právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu. Informácie uvedené v tomto bode spracovávame po dobu 12 mesiacov.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.
 8. Kupujúci, ako dotknutá osoba má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi podľa podmienok uvedených v čl. 20 GDPR; (v) namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie v prípadoch, keď sa osobné údaje spracovávajú na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za podmienok uvedených v čl. 21 GDPR; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov či GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk.

ČLÁNOK VII
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na info@lekarenalma.sk.

ČLÁNOK VIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prílohou týchto VOP je aj REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE ALMA, ktorý je zverejnený na www.lekarenalma.sk.
 2. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke www.lekarenalma.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2020.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.lekarenalma.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z. z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).